شارژ اکانت شما در تبلیغات گوگل

با مدیریت و راه کارهای کاهش هزینه

هزینه ساخت اکانت لیر 700 هزار تومان میباشد

قیمت لحظه ای حواله لیر : 3,350 تومان

مبالغ به تومان میباشد

میزان شارژ (لیر ترکیه) کارمزد شارژ کارمزد مدیریت قیمت لیر با کارمزد مبلغ کل لینک ثبت سفارش
شارژ 100 لیری 10% 10% 4,020 402,000 سفارش و خرید
شارژ 200 لیری 9% 9% 3,953 790,600 سفارش و خرید
شارژ 300 لیری 8% 7% 3,852 1,155,600 سفارش و خرید
شارژ 500 لیری 7% 6% 3,785 1,892,500 سفارش و خرید
شارژ 1000 لیری 6% 6% 3,752 3,752,000 سفارش و خرید
شارژ 2000 لیری 5% 6% 3,718 7,436,000 سفارش و خرید
شارژ 3500 لیری 4% 6% 3,685 12,897,500 سفارش و خرید
شارژ 5000 لیری 3% 6% 3,651 18,255,000 سفارش و خرید
شارژ 7500 لیری 3% 5% 3,618 27,135,000 سفارش و خرید
شارژ 10000 لیری 2% 4% 3,584 35,840,000 سفارش و خرید

قیمت لحظه ای حواله درهم : 7,124 تومان

مبالغ به تومان میباشد

میزان شارژ (درهم) کارمزد قیمت درهم با کارمزد مبلغ کل لینک ثبت سفارش
شارژ 100 درهمی 12% 7,978 797,800 سفارش و خرید
شارژ 200 درهمی 10% 7,836 1,567,200 سفارش و خرید
شارژ 300 درهمی 8% 7,693 2,307,900 سفارش و خرید
شارژ 500 درهمی 7% 7,622 3,811,000 سفارش و خرید
شارژ 1000 درهمی 6% 7,551 7,551,000 سفارش و خرید
شارژ 2000 درهمی 4% 7,408 14,816,000 سفارش و خرید
شارژ 3500 درهمی 3% 7,337 25,679,500 سفارش و خرید
شارژ 5000 درهمی 2.5% 7,302 36,510,500 سفارش و خرید
شارژ 7500 درهمی 2% 7,266 54,495,000 سفارش و خرید
شارژ 10000 درهمی 2% 7,266 72,660,000 سفارش و خرید

قیمت لحظه ای حواله دلار : 2,675,000 تومان

مبالغ به تومان میباشد

میزان شارژ (دلار) کارمزد قیمت دلار با کارمزد مبلغ کل لینک ثبت سفارش
شارژ 50 دلاری 10% 2,942,500 147,125,000 سفارش و خرید
شارژ 100 دلاری 8% 2,889,000 288,900,000 سفارش و خرید
شارژ 200 دلاری 7% 2,862,250 572,450,000 سفارش و خرید
شارژ 300 دلاری 6% 2,835,500 850,650,000 سفارش و خرید
شارژ 500 دلاری 5% 2,808,750 1,404,375,000 سفارش و خرید
شارژ 750 دلاری 4% 2,782,000 2,086,500,000 سفارش و خرید
شارژ 1000 دلاری 3% 2,755,250 -1,539,717,296 سفارش و خرید
شارژ 1500 دلاری 2.5% 2,741,875 4,112,812,500 سفارش و خرید
شارژ 2000 دلاری 2% 2,728,500 1,162,032,704 سفارش و خرید