شارژ اکانت شما در تبلیغات گوگل

بدون مدیریت تبلیغات

قیمت لحظه ای حواله درهم : 7,000 تومان

مبالغ به تومان میباشد

میزان شارژ (درهم) کارمزد قیمت درهم با کارمزد مبلغ کل لینک ثبت سفارش
شارژ 100 درهمی 12% 7,840 784,000 سفارش و خرید
شارژ 200 درهمی 10% 7,700 1,540,000 سفارش و خرید
شارژ 300 درهمی 8% 7,560 2,268,000 سفارش و خرید
شارژ 500 درهمی 7% 7,490 3,745,000 سفارش و خرید
شارژ 1000 درهمی 6% 7,420 7,420,000 سفارش و خرید
شارژ 2000 درهمی 4% 7,280 14,560,000 سفارش و خرید
شارژ 3500 درهمی 3% 7,210 25,235,000 سفارش و خرید
شارژ 5000 درهمی 2.5% 7,175 35,875,000 سفارش و خرید
شارژ 7500 درهمی 2% 7,140 53,550,000 سفارش و خرید
شارژ 10000 درهمی 2% 7,140 71,400,000 سفارش و خرید

قیمت لحظه ای حواله دلار : 27,000 تومان

مبالغ به تومان میباشد

میزان شارژ (دلار) کارمزد قیمت دلار با کارمزد مبلغ کل لینک ثبت سفارش
شارژ 50 دلاری 10% 29,700 1,485,000 سفارش و خرید
شارژ 100 دلاری 8% 29,160 2,916,000 سفارش و خرید
شارژ 200 دلاری 7% 28,890 5,778,000 سفارش و خرید
شارژ 300 دلاری 6% 28,620 8,586,000 سفارش و خرید
شارژ 500 دلاری 5% 28,350 14,175,000 سفارش و خرید
شارژ 750 دلاری 4% 28,080 21,060,000 سفارش و خرید
شارژ 1000 دلاری 3% 27,810 27,810,000 سفارش و خرید
شارژ 1500 دلاری 2.5% 27,675 41,512,500 سفارش و خرید
شارژ 2000 دلاری 2% 27,540 55,080,000 سفارش و خرید

قیمت لحظه ای حواله لیر : 3,200 تومان

مبالغ به تومان میباشد

میزان شارژ (لیر ترکیه) کارمزد قیمت لیر با کارمزد مبلغ کل لینک ثبت سفارش
شارژ 100 لیری 10% 3,584 358,400 سفارش و خرید
شارژ 200 لیری 9% 3,584 716,800 سفارش و خرید
شارژ 300 لیری 8% 3,584 1,075,200 سفارش و خرید
شارژ 500 لیری 7% 3,584 1,792,000 سفارش و خرید
شارژ 1000 لیری 6% 3,584 3,584,000 سفارش و خرید
شارژ 2000 لیری 5% 3,584 7,168,000 سفارش و خرید
شارژ 3500 لیری 4% 3,584 12,544,000 سفارش و خرید
شارژ 5000 لیری 3% 3,584 17,920,000 سفارش و خرید
شارژ 7500 لیری 2.5% 3,584 26,880,000 سفارش و خرید
شارژ 10000 لیری 2% 3,584 35,840,000 سفارش و خرید